نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پیمایش مجدد جنبش دانشجویی در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
وریج کاظمی عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از: آیا تغییرات و دگرگونی هایی در مطالعه ای که چهار سال گذشته انجام شده مشاهده می شود؟
- آیا نظام ارزشی و باوری دانشجویان تغییر کرده است؟ آیا هنجارهای سیاسی در دانشگاه تغییر کرده است؟
- آیا منابع تاثیرگذار و گروه های سیاسی موثر برجریان دانشجویی تغییر کرده است؟ نگرش دانشجویان به نیروی انتظامی و فعالیت های آن چگونه است؟ و آیا نسبت به چهار سال قبل تغییراتی ایجاد شده است؟
- تاکتیک ها و استراتژی های دانشجویان چگونه است آیا تغییراتی نسبت به مطالعه گذشته مشاهده می شود؟
- میزان فعالیت سیاسی در دانشگاه به چه میزان است؟ آیا این میزان نسبت به چهار سال گذشته تغییراتی را نشان می دهد؟
-تشکل های تاثیرگذار و ذی نفوذ در دانشگاه به ترتیب تاثیرگذاری کدامند؟ آیا این ترتیب نسبت به مطالعه پیشین، تغییری حاصل شده است؟
به کمک روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. از آنجا که برای مقایسه نیاز است که کمترین تغییرات در پرسشنامه اعمال شود، تلاش شد تا موضوعات جدید به پرسشنامه اضافه شود و سوالاتی که از پرسشنامه قبلی از موضوعیت خارج شده بودند، حذف شدند. تغییر و تعدیل پرسشنامه بعد از تصویب طرح، به طور کامل با هماهنگی تیم کارشناسان و محققین ناجا انجام گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):