نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی با توجه به برنامه توسعه استان خراسان شمالیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

نظر به اهمیت شناسایی قابلیت های توسعه هر بخش از استان و اینکه سیاست گذاری لازمه توسعه کمی و کیفی آموزش های سازمان فنی و حرفه ای است. و چنانچه سیاستگ ذاری رشته های آموزشی متناسب با امکانات و پتانسیل های آن شهرستان نباشد، باعث به هدر رفتن بودجه های هنگفت آموزشی می شود لذا این پژوهش با اهداف بررسی تئوریک پیرامون نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه (با توجه به تئوری های توسعه و اهداف سازمان فنی و حرفه ای) و مشخص نمودن نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در توسعه هر یک از شهرستان های استان خراسان شمالی (با توجه به سند توسعه شهرستان مذکور، سند توسعه استان و برنامه چهارم توسعه کشور) آغاز شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):