نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی (PAC) برای تفکیک عوامل موثر بر تغییرکیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت رامهرمزگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج طرح شامل: کارآیی مناسب روش تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی عوامل تغییر کیفیت آب زیرزمینی به همراه روش های تحلیلی گرافیکی است.

ارائه گزارش نهایی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از این طرح بررسی امکان استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی جهت تفکیک عوامل موثر بر تغییر کیفیت آب زیرزمینی با توجه به پیچیدگی موجود در آبخوان دشت رامهرمز، از جمله چند لایه بودن آبخوان، منابع تغذیه مختلف و تغییرات و تنوع گسترده در ترکیب شیمیایی نمونه های آب زیرزمینی بود.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
- گردآوری آمار و اطلاعات، هیدرولوژی، هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمی
- تحلیل سیستم جریان آب زیرزمینی
- بررسی روند تغییرات ژئوشیمیایی و انجام تحلیل های گرافیکی و آماری
- تحلیل مولفه های اصلی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب زیرزمینی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):