نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز شیمیایی نمونه های خاکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
دزفولی هوشنگ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

ارسال به گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

آنالیز شیمیایی نمونه های آب و خاک جهت شناسایی و مطالعات خاک شناسی از وضعیت خاک و زمین و اصلاح یا آماده سازی زمین جهت کشت انجام شده است. وضعیت خاک در عمق های مختلف از لحاظ شوری و مقادیر کاتیون ها و آنیون ها و همچنین مواد مغذی خاک از قبیل فسفر و پتاس قابل جذب، مقادیر ازت و مواد آلی و بقیه فاکتورها اندازه گیری و بررسی شده تا در صورت نیاز عمل شوری زدایی (زهکشی) و افزودن مواد مغذی و مناسب کردن و آماده سازی زمین جهت کشاورزی انجام گیرد که نتایج پس از تایید مهندس مشاور تحویل کارفرما گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):