نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی در محدوده مطالعاتی خسرج چنانهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به همراه پایگاه اطلاعاتی GIS از منابع آب منطقه


نوع: بنیادی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

تعیین شکل و ابعاد آبخوان و چگونگی ارتباط آن با سایر منابع آبی، تعیین تعداد ویژگی های لایه ساختمان آب زیرزمینی و وضعیت ارتباطی آنان، مشخص نمودن ضرایب هیدرودینامیک آبخوان، عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی، منابع تغذیه و تخلیه مخزن، بیلان آب زیرزمینی و هیدروکلیماتولوژی و بررسی امکانات توسعه بهره برداری و تعیین محدودیت های منبع از نظر کمی و کیفی از اهداف طرح هستند.
پس از جمع آوری، بازبینی و تصحیح و تکمیل داده های منابع آب، پایگاه اطلاعاتی
GIS تشکیل گردید. مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی، هیدروژئوشیمی و هیدروژئولوژی در جهت نیل به اهداف فوق در طرح مورد نظر به انجام رسیده است. دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده و تهیه نقشه های فنی و گزارشات مربوطه از نتایج طرح مذکور است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):