نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی علایق شغلی دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی علایق و ارزش های شغلی دانش آموزان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان رضوی و شیوه نمونه گیری آن خوشه ای چند مرحله ای بوده است. شهرهای منتخب در پژوهش حاضر مشهد، قوچان، تربت جام، سبزوار، گناباد و حجم نمونه مورد بررسی 1500 نفر بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تامین روایی محتوایی آن از شیوه توافق داوران و برای تامین پایایی پژوهش از آلفای کرانباخ و فرم های موازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد ارزش های شغلی در نزد دانش آموزان به ترتیب اهمیت عبارتند از: پیشرفت شغلی، امکانات، حقوق، خلاقیت، دوستانه، دائمی، آزادی در انجام وظایف، زود به نتیجه رسیدن، تنوع می باشد. مقایسه ارزش های شغلی پسران و دختران نشان داد تفاوت های مشاهده شده در این زمینه بسیار ناچیز است. بررسی ترجیحات شغلی دانش آ موزان نیز نشان داد مشاغل علمی در اولویت نخست مشاغل مورد علاقه دانش آموزان و مشاغل فنی و هنری در اولویت دوم و سوم از دیدگاه دانش آموزان قرار دارد به گونه ای که دو سوم دانش آموزان این سه دسته را انتخاب نموده اند. سایر مشاغل مورد علاقه دانش آموزان به ترتیب اهمیت عبارتند از: مشاغل آموزشی و مشاغل دفتری. از دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر عبارتند از: آشنایی ضعیف دانش آموزان با مشاغل، 2 سهم اندک نظام راهنمایی و مشاوره در هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت مشاغل مورد علاقه و نیز سهم اندک نظام آموزشی در هدایت شغلی دانش آموزان.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):