نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه مقدماتی تعیین صافی سطوح اپتیکیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به ضرورت افزایش دقت اندازه گیری های اپتیکی و استانداردهای مربوط به آن در کشور و عدم وجود مراکز علمی برای انجام آن و همچنین نیاز فوری و ضروری مراکز تحقیقاتی (اعم از نظامی و دانشگاهی)، این طرح توسط مسوولین اجرای آن پیشنهاد شد.
مرحله اول طرح مطالعه کتابخانه ای است که شامل مرور سابقه اجرای طرح شد. مرحله دوم شامل اندازه گیری به روش فوق و به دست آوردن نتایج اولیه بود و در مرحله سوم، بالا بردن دقت اندازه گیری و رسیدن به نتایج نهایی مورد نظر قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):