نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پهنه بندی خطر لغزش شهر گیوی با استفاده از روش آماری ارزش اطلاعاتی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
طریق ازلی صادق (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

شرایط خاص توپوگرافی و زمین شناسی، شیب تند دامنه ها، بارندگی های شدید زمستان و بهار و همچنین نحوه کاری اراضی در توسعه شهری و روستایی سبب گردیده است تا جنوب استان اردبیل و به خصوص شهر گیوی از جمله مناطق مستعد وقوع زمین لغزه در کشور باشد. همچنین علاوه بر موارد فوق، در محدوده مورد مطالعه لغزش های کوچک و بزرگی اتفاق افتاده و حتی به ساختمان های دولتی نیز خسارت هایی وارد شده است. لذا در این مطالعه جهت جانمایی و گسترش طرح های عمرانی، پیشگیری و مدیریت صحیح پدیده زمین لغزش، پهنه بندی خطر لغزش شهر گیوی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا زمین لغزه های قبلی اتفاق افتاده در محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند. سپس با یک روش آماری به نام ارزش اطلاعاتی، رابطه توزیع لغزش های قبلی با عوامل زمین شناسی، توپوگرافی و کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نقشه پهنه بندی خطر لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ترسیم گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):