نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کارآیی قرص های اگریسپت در ضد عفونی سرپستان گاوهای شیری نژاد هلشتاینگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
محمدصادق مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: شرکت نیکوتک

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در یکی از دامداری های شهر ری از میان 100 راس گاو شیری 30 راس دام که از زایمان آنها 7-2 ماه گذشته بود، انتخاب شدند. محلول های ضد عفونی کننده اگریسپت و بنزالکونیوم کلراید به ترتیب برای ضد عفونی کارتیه های سمت راست و سمت چپ مورد استفاده قرار گرفتند. در طول چهار هفته مطالعه تمام کارتیه ها از نظر CMT بررسی شده و در ابتدا و انتهای دوره نیز آزمایش باکتری شناسی انجام شد. نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری را از نظر باکتری شناسی در این دو گروه نشان نداد. لیکن از نظر درجات ورم پستان تحت بالینی مطابق جدول ذیل تفاوت بین دو گروه معنی دار بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):