نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی اکولوژیکی زیستگاه ها و گونه های جلبک های ماکروسکوپی دریایی و تاثیرات متقابل عوامل زیست محیطی در سواحل صخره ای استان هرمزگان (از بندر خمیر تا بندر مقام)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: بیولوژی دریا

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

جلبک های بیواندیکاتور جهت پاکسازی محیط از فلزات سنگین مشخص شدند. میزان تراکم و بیومس جلبک ها بویژه جلبک های اقتصادی جهت هر نوع بهره برداری مشخص گردیدند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف طرح عبارت اند از: تعیین میزان فراوانی و بیومس جلبک های ماکروسکوپی سواحل استان هرمزگان و اندازه گیری فلزات سنگین در برخی از گونه های شاخص.
در سرتاسر سواحل استان هرمزگان هفت ایستگاه جهت انجام نمونه برداری تعیین گردید سپس هر دوماه یک بار در زمان حداکثر جزر (مجموعا 6 بار) به وسیله پرتاب تصادفی کوادرات نمونه های جلبکی جمع آوری شد و پس از شناسایی میزان بیومس، تراکم و فلزات سنگین اندازه گیری گردید.
نتایج طرح عبارت اند از:
 1 حدود 15 گونه جلبک سبز، 10 گونه قهوه ای و 18 گونه جلبک قرمز شناسایی گردیده است.
 2 جلبک  padina gymnosporaبیشترین جذب فلزات سنگین را داشته است.
 3 جلبک های Padina و Lourencia بیشترین توانایی پالایش فلزات سنگین را دارند.
4 جلبک های ماکروسکوپی بویژه جلبک های قهوه ای وقتی فلزات سنگین را جذب می کنند، در طول حیات خود به محیط پس نمی دهند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):