نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی غشاهای دمای بالا برای پیل های سوختی پلیمر جامدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح بررسی انواع غشاهای پلیمری دماهای بالا و مقایسه خواص هر یک از این غشاها است. در ابتدا به معرفی انواع غشاهای مورد کاربرد در پیل های سوختی دمای بالا پرداخته و کلیه پیل ها از لحاظ خواص فیزیکی و شیمیایی و دمای کاربری مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت بهترین غشاها برای کار در دماهای بالا معرفی گردید.
از بین همه انواع پیل های سوختی، نوع با الکترولیت پلیمری جامد به دلیل مزایای متعدد، کاربردهای گسترده ای دارد. در این پژوهش این نوع پیل و به خصوص الکترولیت جامد پلیمری آن به تفصیل مطرح شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):