نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی جامعه شناختی پدیده تکدی گری و عوامل مرتبط با آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی پدیده تکدی گری در شهر کرمانشاه از دیدگاه جامعه شناختی شکل گرفته است. هدف پژوهش شناخت تیپولوژیک متکدیان شهر کرمانشاه، دیدگاه مردم شهر کرمانشاه در خصوص متکدیان، بررسی تدابیر اتخاذ شده از سوی مسوولان و در نهایت ارائه تصویری شفاف از وضعیت تکدی گری به منظور شناخت راه های پیشگیری، درمان یا تعدیل این پدیده در شهر کرمانشاه بوده است.
جامعه آماری پژوهش در بخش متکدیان، 150 نفر از متکدیان دستگیر شده و نگهداری شده در محل اردوگاه جمع آوری متکدیان و در بخش مردم شهر کرمانشاه 400 نفر از ساکنان زن و مرد 15 سال به بالای شهر کرمانشاه بوده است. روش پژوهش توصیفی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه در قالب 2 پرسشنامه مجزا برای متکدیان و مردم اجرا گردیده است. یافته های پژوهش در سه بخش مجزا شامل تیپولوژی متکدیان، دیدگاه مردم شهر کرمانشاه و نیز تدابیر اتخاذ شده از سوی مسوولان به تفصیل آورده شده که بر اساس این یافته ها، راه های پیشگیری، درمان یا تعدیل پدیده تکدی گری در شهر کرمانشاه بیان گردیده است. هر چند پدیده چند بعدی تکدی گری در هر جامعه ای کم و بیش به چشم می خورد و حل صد درصد آن امکان پذیر نیست اما با آگاهی از زمینه های مربوط به پیدایی و استمرار این پدیده، درمان یا تعدیل آن دور از دسترس نمی باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):