نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید سم قارچ کش کاربندازیمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی

خروجی طرح: 

واحد جهت تولید و یا واگذاری تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سم کاربندازیم یکی از قارچ کش های پرمصرف در دنیا و ایران و مورد استفاده در سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو است این سم به صورت 2 در هزار برای ضدعفونی کردن بذر قبل از کاشت و 2.5 در هزار برای سیاهک آشکار و پنهان استفاده می شود. میزان مصرف این سم در ایران هزارتن در سال است که به صورت%50 WP  وارد می شود. در این طرح ضمن بررسی روش های مختلف تولید به طور آزمایشگاهی بهترین روش منطبق با تکنولوژی بومی ایران انتخاب و در اشل نیمه صنعتی دیتاهای آن به دست آمد. نتایج به دست آمده در یک پایلوت دو منظوره به عنوان روش مناسب تولید کاربندازیم گزارش گردید. این روش که به عنوان دانش فنی منحصر به ایران به ثبت رسید منجر به راه اندازی واحد تولید سم قارچ کش کاربندازیم برای اولین بار در ایران گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):