نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید سم علف کش بنتازونگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: شرکت خدمات حمایتی جهادکشاورزی

خروجی طرح: 

واحد جهت تولید و یا واگذاری تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سم بنتازون با خصلت ممانعت کنندگی فتوسنتز مورد استفاده در مزارع برنج، بادام زمینی، نخود و غیره است که آثار مخربی روی علف های هرز پهن برگ بعد از مرحله کاشت دارد. این سم به علت عملکرد مناسب و طیف گسترده مصرف و تاثیر کم روی جانوران مورد توجه است.
میزان مصرف %48 محلول آبی آن کمتر از 100 تن در سال به طور متوسط است در این طرح ضمن بررسی روش های موجود تولید روش مطابق با تکنولوژی داخلی ابداع و به عنوان متد تولید نیمه صنعتی منحصر به ایران ثبت گردید در یک پایلوت دو منظوره روش one pot ارائه شده با موفقیت اجرا شد و برای اولین بار در ایران تولید نیمه صنعتی تکنیکال سم بنتازون اجرا گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):