نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای بر شناخت جغرافی دانان مسلمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
پوراحمد احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج آن تهیه و در کنگره «ایدئولوژی، محیط و جغرافیا» - «دانشگاه تربیت مدرس» ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی برای نیل به استقلال فرهنگی، شناخت و بررسی آثار و دستاوردهای اندیشمندان مسلمان در هر رشته علمی ضروری است.
در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی آثار و فعالیت های علمی جغرافی دانان مسلمان موضوعاتی همچون: سیر تطور جغرافیا در بین مسلمانان، انگیزه، روش تحقیق، نگرش، میزان اطلاعات جغرافیایی و تاثیر محتوای جغرافیای اسلامی بر دوران بعدی، به عنوان مقدمه ای بر شناخت کامل جغرافی دانان مسلمان مطالعه شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):