نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر محصول سالکیل در افزایش راندمان پرورش طیور گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1381

کارفرما: شرکت دام کشاورز سامان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سه سالن یک فارم (Farm) هزار قطعه ای در اطراف ورامین برای این منظور در نظر گرفته شد. سالن یک به عنوان شاهد هیچ افزودنی اضافه نکرد. سالن دو، 10 روز اول و آخر و سالن سه تمام طول دوره افزودنی دریافت کردند. در این آزمایش با وجود اینکه سالن دو افزایش وزن بهتری را نسبت به سالن دیگر نشان داد، لیکن با استفاده از آزمون های آماری اختلاف معنی داری در مورد مصرف سالکیل نشان داده نشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):