نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تمایل دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر کرمانشاه به وندالیسم و عوامل مرتبط با آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مسائل اجتماعی، موضوعات و دغدغه هایی هستند که از سوی مردم یا حافظان نظم جامعه، به عنوان پدیده هایی مغایر با ارزشها و هنجارهای جامعه شناخته می شوند. وندالیسم یکی از صور مسائل اجتماعی محسوب می شود که به معنای تخریب عمدی و ارادی اموال عمومی می باشد که نمودهای آن را می توان در شکستن شیشه ها، تخریب میز و صندلی،خراب کردن آسانسورها، پاره کردن کتاب ها،تخریب اتوبوس ها و صدها رفتار دیگر مشاهده کرد. این پژوهش سعی در شناسایی و بررسی میزان تمایل به رفتارهای وندالیستی و عوامل مرتبط با آن داشته است.
جامعه آماری آن دختران و پسران دبیرستانی شهر کرمانشاه وحجم نمونه 900 نفر بوده است. روش پژوهش پیمایش و ابزار مورد استفاده آن نیز، پرسشنامه انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان تمایل به رفتارهای وندالیستی در بین دانش آموزان دبیرستانی بین «بسیار کم» و «کم» می باشد. همچنین متغیرهای مستقل جنسیت، مذهب، قومیت، شرایط زندگی فرد، میزان توجه خانواده به دانش آموز و شرایط و موقعیت های خاص، بر میزان تمایل به انجام رفتارهای وندالیستی موثرند، اما متغیرهای سن، پایگاه اجتماعی اقتصادی، پایه تحصیلی، منطقه سکونت، بعد خانوار، مرگ یاطلاق والدین، رابطه معناداری با میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی ندارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):