نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

عصاره گیری از گیاه پیرتروم در مقیاس پایلوتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
نظری فاطمه (همکار طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تهیه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از این طرح استخراج گیاه پیرتروم در مقیاس پایلوت و برآورد اولیه فنی و اقتصادی واحد صنعتی آن بود. این طرح در جهت پروژه های انجام شده در جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی واحد تهران (اصلاح گیاه پیرتروم، بررسی آفات و بیماری های آن، ساخت ماشین برداشت گل در سطح مزرعه و...) و کارهای آزمایشگاهی استخراج این گیاه در جهاددانشگاهی شهیدبهشتی است و با انجام این طرح نتایج ذیل به دست آمد:
1. جمع آوری اطلاعات فنی حاصل از پایلوت برای برآورد عملکرد واحد صنعتی.
2. بررسی اقتصادی واحد صنعتی با اطلاعات حاصل از مرحله پایلوت.
3. به دست آوردن 10 کیلوگرم عصاره غلیظ (%25).

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):