نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز و شناسایی مواد ضد چسبندگی با استفاده از ترکیبات موجود در بدن بی مهرگان بندر عباس و نورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: محیط زیست دریا

پژوهشگران: 
مخلصی امین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: دفتر دریایی سازمان محیط زیست

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

فولینگ زیستی دریایی معمولا بیوفولینگ دریایی نامیده می شود که می تواند به عنوان توده نامطلوبی از میکروارگانیسم ها، گیاهان و جانوران روی سطوح مصنوعی غوطه ور در آب دریا تعریف شوند. در مورد کشتی ها، تاثیرات مضر ایجاد شده به وسیله این کلونی های زیستی شناخته شده است. این تحقیق بر روی سنتز موادی با خاصیت ضد چسبندگی بر روی لارو دو گونه از کشتی چسب های دریایی خزر و خلیج فارس انجام شد. بدین صورت که پس از سنتز مواد مورد نظر با استفاده از ترکیبات طبیعی بدن بی مهرگان دریایی، قابلیت و قدرت ضدچسبندگی این مواد در دوزهای مختلف و در شرایط آزمایشگاهی بر روی لارو دو گونه کشتی چسب مورد بررسی قرار گرفت و همچنین آزمون سمیت (Lc50) نیز بر روی این موارد انجام شد. در نهایت پنج ماده pclphcoohbr2 ـDAT, PHBBr2 ـ1, 3 DA, PHBBr2 ـ14DA, PHBBR2 ـ18DA  و DAT سنتز و مورد بررسی قرار گرفتند که ترکیب PHBBR2 ـ1, 8DH  دارای بالاترین فعالیت ضد چسبندگی و ترکیب DAT نیز پایین ترین خاصیت ضد چسبندگی را بر روی هر دو گونه کشتی چسب  B. amphitritو B. improvisus نشان دادند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):