نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

عدالت اجتماعی در سیره «حضرت رسول» (ص) و «علی» (ع)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
حیدری محمدجواد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به «بنیاد فرهنگی الزهراء» (س) واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح ابتدا واژه های عدل، عدالت، مساوات و عدالت اجتماعی از نقطه نظرهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آرا و نظرات برخی از دانشمندان اسلامی و غربی نیز درباره مفهوم عدل و عدالت اجتماعی بیان گردیده سپس مفهوم عدالت اجتماعی در سیره «حضرت رسول اکرم» (ص) و «علی» (ع)، به طور ویژه، تبیین و در همین ارتباط، کلیات مرحله دوم یا فاز تکمیلی طرح ارائه شده است. در قسمت پایانی گزارش نیز فهرست مبسوطی از کتب و مقالات منتشر شده درباره عدل و عدالت اجتماعی پیوست شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):