نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی نظام ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های تحت پوشش وزارت صنایعگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
شایق رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ارزیابی عملکرد سازمان و مدیریت یکی از ضرورت های حیاتی در توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور محسوب می شود که درجه نیاز به این بحث با درجه نیاز نظام اجرایی عالی کشور در لزوم انجام درست کار های درست ارتباط مستقیم دارد. بحث ارزیابی عملکرد از جمله مباحثی است که تاکنون در نظام صنعتی کشور اقدامات و تلاش های چشمگیری در مورد آن انجام شده است و موفقیت آن مستلزم بهبود مستمر به لحاظ توسعه کمی و کیفی دانش مدیریت و فناوری صنعتی است. در این پروژه تلاش گردید، با بررسی و تحلیل شیوه های ارزیابی مدیریت در واحدهای صنعتی، مناسب ترین روش ارزیابی که قادر است زمینه هایی از کارکردهای مدیریتی را که دارای نقص و کمبود است شناسایی و عرضه نماید، همچنین نظام مناسب آن که منطبق با انتخاب معیارها، چگونگی جمع آوری اطلاعات و انجام ارزیابی را شامل خواهد شد، طراحی گردید. برای این منظور ارتباط بین سطوح بهینه عملکرد مدیریت با معیارهای ارزیابی عملکرد و شیوه های رایج ارزیابی مدیریت شناسایی و تحلیل گردید و روش های پیشنهادی به منظور برطرف ساختن نواقص و کاستی های آنها و برآوردن اهداف واقعی ارزیابی گردید.
نتایج به دست آمده عبارت اند از:
شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف نظام های ارزیابی موجود
تعیین و تدوین اهداف و انتظارات عملکردی از مدیران واحدهای صنعتی
تعیین سطوح مناسب برای ارزیابی عملکرد مدیریت در واحدهای صنعتی
شناخت ساختارهای مدیریتی غیربهره ور
تعیین معیار و شاخص های ارزیابی عملکرد شامل معیارهای مشترک و شاخص های ویژه با توجه به وضعیت خاص صنعتی کشور و توسعه مدیریت
طراحی و تعیین نحوه ارتباط معیارهای ارزیابی با سطوح بهینه عملکرد مدیریت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):