نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی روش تعیین نیازهای تحقیقاتی در سازمان های صنعتیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
شایق رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه استان تهران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح با توجه به مفاهیم نظری طرح شده در گزارش مرحله اول و با توجه به مدل های توسعه یافته موجود در زمینه تعیین نیازهای تحقیقاتی در واحدهای صنعتی الگویی نسبتا مناسب جهت تشخیص نوع نیاز تحقیقاتی در یک واحد صنعتی عرضه شد. این طرح شامل چهار فصل بود در فصل اول به کلیات و ماهیت تحقیقات کاربردی اشاره شد و ضمن دادن وجوه افتراق طرح های تحقیقاتی کاربردی و پایه به تعریف پژوهش های عملی مشارکتی و در فصل دوم گزارش، به کاربرد روش FMEA در شناسایی و تعیین نیازهای تحقیقاتی در سازمان های صنعتی پرداخته شد.
در فصل سوم گزارش الگوی تعیین نیازهای تحقیقاتی در بنگاه های صنعتی به روش FMEA به طور کامل مطرح شد. در فصل چهارم نیز گام های اساسی تعیین نیازهای تحقیقاتی به طور مفصل آن توضیح داده شد. گام های مذکور متناسب با گام های ده گانه الگوی تجزیه و تحلیل شکست و عوامل آن است. همچنین این طرح شامل دو ضمیمه نیز بود که در ضمیمه اول یک نمونه طرح تحقیق به منظور استفاده در طرح های تحقیقاتی صنعتی عرضه شده است. در ضمیمه شماره دو گزارش نظریه حل خلاقانه مساله (TRIZ) به طور کامل توضیح داده شد که این روش از جمله تکنیک های بسیار پیشرفته برای شناسایی مسائل و مشکلات و ارائه ایده های خلاق در محیط های صنعتی است.
توجه به اهمیت روزافزون نقش تحقیق و توسعه در برتری و موفقیت بنگاه های اقتصادی کشور امری روشن و کاملا پذیرفته است و موسساتی که به این مهم توجه ویژه ای نموده اند، توانسته اند مسائل و مشکلات فناورانه خود را شناسایی و به دنبال حل آنها برآیند. بدین ترتیب این گونه طرح های تحقیقاتی می تواند حرکت موثری را در بستر کشور در زمینه رشد و توسعه صنعتی ایجاد نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):