برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مساله شناسی و اولویت بندی امور خاص جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم رفتاری

پژوهشگران: 
عرب مقدم نرگس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: سازمان ملی جوانان

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در این پژوهش با شیوه پیمایشی تلاش شده است تا نیازها، مسائل و مشکلات موجود در میان جوانان و نوجوانان شناسائی و اولویت بندی گردد. حجم نمونه در این پژوهش 400 نفر از جوانان و نوجوانان دختر و پسر 2914 ساله ساکن شهر شیراز بودند که براساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور بررسی مسائل و اولویت های جوانان و نوجوانان، از پرسشنامه محقق ساخته که در آن نیازها، مشکلات و مسائل جوانان با عناوین: نیازها، مسائل و مشکلات فردی روانی، خانوادگی، اقتصادی شغلی، آموزشی تحصیلی، مسائل مربوط به ازدواج، و نیز مسائل و مشکلات اجتماعی فرهنگی طبقه بندی شده بود استفاده گردید و از جوانان و نوجوانان درخواست شد تا میزان اهمیت هر کدام از موارد را بر اساس طیف لیکرت مشخص نمایند.
نتایج مربوط به گروه نوجوانان نشان داد به ترتیب به مسائل و مشکلات اجتماعی فرهنگی، فردی روانی، آموزشی تحصیلی، اقتصادی شغلی، مسائل مربوط به ازدواج و خانوادگی اهمیت قائل بودند. نتایج مربوط به گروه جوانان نشان داد مسائل و مشکلات اجتماعی فرهنگی همانند نوجوانان از میانگین بالاتری برخوردار است. مسائل و مشکلات فردی روانی، اقتصادی شغلی، ازدواج، آموزشی تحصیلی و خانوادگی در رده های بعدی قرار داشتند.
در میان دختران مسائل ومشکلات اجتماعی فرهنگی از میانگین بالاتری برخوردار بود و پس از آن مسائل و مشکلات فردی روانی، اقتصادی شغلی، مسائل مربوط به ازدواج، مسائل و مشکلات آموزشی تحصیلی و مسائل خانوادگی به ترتیب در رده های بعدی قرار داشتند. درمیان پسران نیز مسائل و مشکلات اجتماعی فرهنگی در رتبه اول اهمیت قرار داشت و سپس به ترتیب مسائل و مشکلات اقتصادی شغلی، فردی روانی، مسائل مربوط به ازدواج، مسائل و مشکلات آموزشی تحصیلی و مسائل و مشکلات خانوادگی در رده های بعدی اهمیت قرار داشتند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):