نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتداییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: روان شناسی بالینی

پژوهشگران: 
حمیدپور حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

خروجی طرح: 

1- شناخت نقش آموزش پیش دبستانی در مهارت های روانی حرکت و سازش اجتماعی
2- استفاده از نتایج طرح در مراکز پیش دبستانی
3- کمک به طراحان آموزش پیش دبستانی برای بهبود برنامه های آموزش پیش دبستانی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول ابتدایی است. این پژوهش که یک پژوهش پس رویدادی (علی-مقایسه ای) است، آزمون مهارت های روانی حرکتی لینکلنازرتسکی و پرسشنامه رفتار سازشی بر روی 320 دانش آموز کلاس های اول، دوم و سوم دبستان که 160 نفر آموزش پیش دبستانی دیده و 160 نفر فاقد آموزش پیش دبستانی بودند، اجرا گردید و نتایج مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته های این پژوهش نشان داد که بین دو گروه در متغیر مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی به طور کلی تفاوت معنی دار وجود نداشت. همچنین با وجود اینکه بین دختران و پسران آموزش دیده در مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی بین دختران و پسران آموزش ندیده در این دو متغیر تفاوت معناداری مشاهده شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):