نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی علل بروز بیماری سیروز کبدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیرازگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف این طرح تعیین مهمترین علل ایجاد بیماری سیروزکبدی و ارائه فهرستی به ترتیب اهمیت و علل شیوع آن می باشد. البته به کمک این تحقیق می توان درمورد عوامل ایجاد کننده به ترتیب اولویت، تمهیدات پیشگیرانه مناسب تدارک دید. همچنین با توجه به این تحقیق، می توان پیش از بروز بیماری سیروزکبدی از روی علل شایع آن آگاهی های لازم را به بیماران ارائه کرد.
در این تحقیق با مراجعه به بایگانی بیمارستان های دانشگاهی در شیراز، تمام پرونده هایی که با کد سیروز در آن وجود دارد، خارج شده و پرسشنامه ضمیمه این طرح با توجه به اطلاعات درون پرونده ها تکمیل گردید.
در مرحله دوم، این اطلاعات با استفاده از سیستم کد وارد رایانه شده و به کمک این اطلاعات بیشترین علل شیوع، درصد همراهی اطلاعات موجود در پرسشنامه بایکدیگر و معنی دار بودن این ارتباطات ازلحاظ علی و معلولی در فرم نهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج تحقیق به صورت مقاله ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):