نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بازنگری و اصلاح نهایی نشریات تهیه شده در طرح تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای معدنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
ایران نژاد مهدی (همکار طرح)
شریف زاده مصطفی (همکار طرح)
مدنی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

خروجی طرح: 

تایج به دست آمده از طرح، به صورت مجلد در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه بازنگری و اصلاح تعدادی از نشریاتی است که در طرح و تدوین ضوابط و معیارهای معدن تهیه شده است. این بازنگری و اصلاح با هدف هرچه سودمند تر و کاراتر کردن نشریاتی است که به عنوان ضابطه و معیار تهیه می شوند در اختیار معادن و شرکت های معدنی مرتبط با بخش معدن قرار می گیرد.
در این طرح، نشریه توسط تمامی اعضا گروه مورد بازخوانی قرار گرفت. در ادامه با تشکیل جلسات متعدد، اشکلات موجود بحث و اصلاحات مشخص شده در متن نشریه اعمال شد. در نهایت نیز نشریه برای ارسال به دفتر امور فنی آماده سازی و همچنین معیارهای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله تدوین گردید.
ماحصل این طرح به روز شدن نشریات مورد استفاده در تدوین ضوابط و معیارهای معدن بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):