نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص آنتی اکسیدان گیاه Ferulago angulataگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در سمینار توسعه پایدار گیاهان دارویی مشهد مرداد 1384 تحت عنوان:
بررسی خواص آنتی اکسیدان گیاه Ferulago angulate
مقایسه خواص آنتی اکسیدان گیاه Ferulago angulata با خواص آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ در نگهداری روغن
استفاده از نتایج طرح در نگهداری روغن.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

با توجه به آثار نامطلوب آنتی اکسید ان های سنتزی بر روی بدن انسان و با علم به خطر تجمع مواد مضر ناشی از اکسیداسیون چربی ها و روغن های خوراکی استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی یک راه حل منطقی است. در این مطالعه خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه Ferulago angulata که اندمیک ایران و خاص منطقه غرب کشور است، بررسی شده است. پس از شناسایی اجزای موجود در گل های این گیاه، غلظت های مختلفی از عصاره و اسانس به روغن جامد نباتی تصفیه شده و بدون آنتی اکسیدان اضافه شده و با تعیین اندیس پراکسید و تیوباربیتوریک این نمونه ها و مقایسه با نمونه شاهد (با آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ و بدون آنتی اکسیدان) مشخص شد که غلظت %2 از عصاره گیاهی حداقل غلظت موثر جهت نگهداری روغن جامد است و عصاره با غلظت 0.5 درصد موثر از TBHQ عمل می کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):