نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر همکشتی دینامیک سلول های جنینی لوزالمعده موش بر تمایز سلول های مولد انسولین از سلول های بنیادی جنینی موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (همکار طرح)
محبت کار حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: دانشگاه شیراز

خروجی طرح: 

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و 1 مقاله ISI


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

ارزیابی توانایی همکشتی سلول های پانکراس جنینی و ماتریکس های برون سلولی (کلاژن، ژلاتین و ماتریژل) در جهت دهی تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی به سلول های مولد انسولین هدف این طرح است.
در این مطالعه تمایز با استفاده از سلول های بنیادی جنینی موش رده سلولی
Royan B1 انجام شد. در فاز نهایی، سلول ها به ماتریکس های مختلف منتقل شده و فیلتر اینسرت های حاوی سلول های پانکراس جنین 17.5 روزه به سلول های در حال تمایز اضافه شدند. بیان ژن های اختصاصی پانکراسی به روش RT-PCR بررسی شد. سلول های تمایزیافته با آنتی بادی های ضدانسولین و پپتید C به روش ایمنوسیتوشیمی رنگ آمیزی شدند. درصد سلول های انسولین مثبت و پپتید C مثبت نیز محاسبه شد.
سلول هایی که با پانکراس جنین همکشت شده و روی کلاژن و ژلاتین تمایز یافته بودند ژن های اختصاصی پانکراسی را بیان می کردند. سلول های همکشت شده و تمایزیافته روی کلاژن، ژلاتین و ماتریژل با آنتی بادی ضدانسولین و پپتید C واکنش نشان دادند. سلول های همکشت شده و تمایزیافته روی کلاژن حداکثر تعداد سلول های انسولین مثبت و پپتید C مثبت را دارا بودند (به ترتیب 3.99±0.23 و 1.94±0.06 درصد)
نتیجه گیری می شود همکشتی با سلول های پانکراس جنینی بیان ژن های شاخص سلول بتا را تحریک می کند. همکشتی موجب افزایش چشمگیری در درصد سلول های شبه بتا می شود. همچنین نوع ماتریکس برون سلولی به کار برده شده نیز تاثیر بارزی بر الگوی بیان ژنی و درصد سلول های شبه بتا دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):