نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جنگ روانی در جنگ های صدر اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
بیات علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق بیش از10 مقاله تهیه و در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق تاکتیک های روانی به کار گرفته شده در جنگ های صدر اسلام یعنی زمان پیامبر (ص) و علی (ع) با استفاده از روش مطالعات تاریخی و اسنادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این بررسی همچنین تاکتیک های جنگ روانی در دو جبهه اسلام و کفر با هم مقایسه و سپس نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):