نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ماده زمینه برون سلولی بر تمایز سلول های مولد انسولین از سلول های بنیادی جنینی موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و 1 مقاله ISI


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ماده های زمینه برون سلولی مختلف (پلی-ال-اورنیتین/لامینین، ژلاتین و ماتریژل) بر افزایش بازده تمایز سلول های مولد انسولین از بن یاخته های جنینی موش بود. در این مطالعه تمایز با استفاده از سلول های بنیادی جنینی موش رده سلولی Royan B1 انجام شد. در فاز نهایی، سلول ها به روی ماتریکس های مختلف، منتقل شده و تحت تمایز جهت دار قرار گرفتند. بیان ژن های اختصاصی پانکراسی به روش RT-PCR بررسی شد. سلول های تمایز یافته با آنتی بادی های ضد انسولین و پپتید C به روش ایمنوسیتوشیمی رنگ آمیزی و درصد سلول های انسولین مثبت و پپتید C مثبت نیز محاسبه شد. سلول ها در فاز نهایی تمایز از نظر میزان ترشح انسولین در پاسخ به غلظت های مختلف گلوکز مورد ارزیابی قرار گرفتند. سلول هایی که روی ماتریژل با رقت 30.1 تمایز یافته بودند تمامی ژن های اختصاصی پانکراسی و سلول های بتا از جمله ژن اختصاصی انسولین 1 را بیان می کردند و بیشترین میزان ترشح انسولین را در مقایسه با سایر گروه ها در پاسخ به غلظت های مختلف گلوکز دارا بودند. سلول های تمایز یافته روی هر سه گروه پلی ال اورنیتین/لامینین، ژلاتین و ماتریژل با آنتی بادی ضد انسولین و پپتید C واکنش نشان دادند. القاء تمایز بن یاخته های جنینی موش به سلول های مولد انسولین روی ماده زمینه برون سلولی ماتریژل، بیان ژن های شاخص سلول بتا را تحریک کرده و بر میزان ترشح انسولین در پاسخ به غلظت های مختلف گلوکز تاثیر مثبت دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):