نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ارزشیابی کارآیی برونی نظام آموزش و پرورشگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
باصری احمد (همکار طرح)
غرویان احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: دفترتکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ارزشیابی اندازه گیری ارزشی یک برنامه آموزشی برای تعیین درجه سودمندی و تاثیر آن است. بر این اساس در ارزشیابی برنامه های آموزشی باید درجه معلومات، مهارت ها و رفتارهایی را که شرکت کنندگان در برنامه آموزشی قادر هستند در محیط واقعی از آنها استفاده کنند، اندازه گیری گردد. ارزشیابی به دوشکل بیرونی و درونی صورت می گیرد. در ارزشیابی بیرونی آموزش و پرورش به دنبال ارزشیابی میزان دست یابی دانش آموختگان به اهداف و شاخص های رفتاری نظام آموزش و پرورش است. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی کارایی بیرونی نظام آموزش و پرورش بر اساس اهداف عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش صورت گرفت. برای دست یابی به هدف فوق ابتدا شاخص های ارزیابی کارایی بیرونی دانش آموختگان یعنی ویژگی های آموزشی و فرهنگی و اجتماعی دقیقا تعریف و مشخص شده سپس بر اساس آنها پرسشنامه ای تنظیم و در بین دانش آموختگان و نیز جامعه کارفرمایان دانش آموختگان فنی حرفه ای و کاردانش پخش شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):