نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب در آموزش متوسطهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (همکار طرح)
گودرزی محمدعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

امروزه جوامع در حال گذار از «اجتماعات صنعتی» به «اجتماعات اطلاعاتی» هستند که در آن تولید و توزیع روش از مهم ترین اجزاست. در چنین جوامعی آموزش و پرورش بایستی از چارچوب سنتی سوادآموزی عمومی فراتر رفته و شهروندان را برای «یادگیری در طول زندگی» تربیت کند. در این تربیت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ICT نقش بسیار مهمی در بازسازی آموزش و پرورش برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی امروز می تواند داشته باشد. شناخت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب و نیز آثار و کارایی این فناوری ها در تغییر روش و شیوه های آموزشی، اهداف آموزشی، برنامه درسی، مهارت ها و توانمندی معلمان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گام اولیه برای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش و پرورش کشور است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):