نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

رابطه بین گفتار خصوصی و خلاقیت در کودکان پیش دبستانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: روانشناسی بالینی

پژوهشگران: 
حمیدپور حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1- انجام پژوهش های بیشتر برای بررسی دلایل تناقض این پژوهش با پژوهش های قبلی

2- استفاده از گفتار خصوصی برای پرورش خلاقیت در مراکز پیش دبستانی

3- پژوهش بر روی استفاده از گفتار خصوصی برای بهبود سایر مهارت های شناختی مثل حافظه

4- پژوهش های بیشتر برای بررسی سایر عوامل خلاقیت


نوع: بنیادی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از: بررسی رابطه انواع گفتار خصوصی (گفتار خصوصی نامربوط به تکلیف، گفتار خصوصی مربوط به تکلیف اما غیرتسهیل گر، گفتار خصوصی تقویتی/مقابله ای و گفتار خصوصی راه حلی) با خلاقیت و همچنین مقایسه دختران و پسران در مولفه های گفتار خصوصی و خلاقیت.
در پژوهش حاضر که توصیفی از نوع همبستگی می باشد، تعداد 120 نفر آزمودنی دختر و پسر از مهد کودک های خصوصی شهر تهران به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. سپس کودکان در حال تکمیل پازل مورد مشاهده قرار گرفتند و گفتار خصوصی آنها ثبت گردید و آزمون خلاقیت تورنس نیز برروی آنها اجرا گردید. در پایان نتایج تجزیه و تحلیل شد.
نتایج بررسی های آماری داده های این پژوهش نشان داد که بین خلاقیت با هیچ یک از مقوله های گفتار خصوصی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین بین نمرات دختران و پسران در گفتار خصوصی تفاوت معناداری وجود ندارد. از دیگر یافته های این پژوهش معناداری تفاوت نمرات خلاقیت در دختران و پسران است که طبق بررسی های این پژوهش نمرات پسران در 3 فعالیت از 4 فعالیت آزمون تورنس نسبت به دختران بالاتر بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):