نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلابگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان همدان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
طیبی نیا موسی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان همدان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8267754-0811

نشانی سازمان مجری: همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاددانشگاهی، پلاک50
 

چکیده:

الف) هدف کلی: تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب و عوامل همبسته با آن
ب) اهداف جزئی: - تعیین نقش متغیرهای فردی (سن، میزان تحصیلات، سابقه کار، وضعیت استخدامی، پست سازمانی، قومیت و عزت نفس) در رضایت شغلی شرکت آب و فاضلاب استان همدان تغییر نقش متغیر های محیطی (محل کار، میزان استفاده از مرخصی، حقوق یا دستمزد، بیگانگی از کار و امنیت شغلی) در رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان- شناسایی سهم عمده متغیرهای نامبرده در رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب
1- تهیه پرسشنامه 2- جمع آوری اطلاعات 3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 4- تحلیل واریانس
- از ویژگی های مهم جمعیتی این شرکت می توان به جنس و سن اشاره نمود به طوری که بیشتر کارکنان (94.9 درصد مرد) و از لحاظ سنی نیز 50.5 درصد سنشان بالاتر از میانگین (42.2 سال) بوده است.
میانگین سابقه کار در شرکت آب و فاضلاب (17.47 سال) می باشد و بیشتر کارکنان (59.4 درصد) سابقه کارشان بالاتر از میانگین است.
حقوق ماهیانه بدون اضافه کار که توسط کارکنان دریافت شده است میانگین 212 هزار تومان می باشد و بیشتر کارکنان 66.4 درصد زیر این مبلغ به صورت ماهیانه دریافت می کنند.
میانگین مرخصی سالانه (11.57 روز) بوده و (57.5 درصد) تعداد روزهای مرخصی شان زیر میانگین می باشد.
- میانگین امنیت شغلی 23.9 نمره از حداکثر 30 نمره بوده و 50.7 درصد نمره امنیت شغلی شان پایین تر از میانگین است.
از نظر ماهیت کار بالاترین رضایت را شهرستان کبودرآهنگ داشته و پایین ترین رضایت نیز مربوط به تویسرکان می باشد رتبه سایر شهرستان ها به صورت بیشترین تا کمترین رضایت از ماهیت کار عبارت است از ( ملایر رزن نهاوند- اسدآباد- همدان- بهار)
پنج متغیر بیگانگی از شغل، امنیت شغلی، سن، عزت نفس و حقوق ماهیانه درمعادله باقی می ماند البته برای سایر شاخص های رضایت شغلی نیز این روش انجام شد و متغیرهای مهم در این شاخص ها عمدتا بیگانگی از شغل، امنیت شغلی و عزت نفس بودند. بنابراین می توان گفت به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان پایه طی یک برنامه ریزی مناسب زمینه را برای کاهش بیگانگی از شغل و افزایش فیزیک امنیت شغلی و عزت نفس فراهم نمود

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):