برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و شناخت وضعیت موجود خصوصی سازی در «بندر شهیدرجایی»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
دیواندری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1371

کارفرما: سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح صرفا بررسی آماری و اقتصادی فرایند خصوصی سازی نبوده بلکه سعی شده تا خصوصی سازی از دید مدیریتی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و مشخص شود آیا «بندرشهیدرجایی» بعد از اجرای خصوصی سازی فعالیت ها، به اهداف مربوط به کارایی بندر و رضایت بخش های دارای منافع (بخش دولتی، بخش خصوصی، صاحبان کالا) دست یافته است؟
خصوصی سازی به روش های مختلفی صورت می پذیرد که از میان روش های مختلف واگذاری در کشور، بندر شهید رجایی روش «واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب قراردادهای مدیریتی و اجاره» را برگزیده است که جزء دسته روش های واگذاری موسسات دولتی بدون انتقال مالکیت می باشد.
برای سنجش کارایی و میزان رضایت ذینفعان بندر دو روش مصاحبه و پرسش نامه به کار گرفته شد. بدین صورت که دو نوع پرسش نامه مجزا برای بخش خصوصی و بخش دولتی تهیه گردیده در اختیار جامعه آماری که 200 نفر از مدیران و کارشناسان بندر و بخش خصوصی را شامل می شد قرار گرفت. از مجموع پرسش نامه ها و مصاحبه ها این نتیجه به دست آمد که خصوصی سازی در بندر شهیدرجایی کارایی بندر را کاهش داده و نتوانسته رضایت کلیه بخش های درگیر را محقق سازد و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):