نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت مندی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهواز

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش به کارفرما جهت بهره برداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی میزان رضایتمندی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهواز انجام شد. در این تحقیق علاوه بر رضایتمندی کلی، رضایت مشترکین از نوع خدمات، نحوه برخورد کارکنان، فرایند ارائه خدمات و رابطه مردم با شرکت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه تحقیق حاضر کلیه خانوارهای ساکن شهرستان اهواز هستند که دارای اشتراک آب می باشند. برای نمونه گیری از 8منطقه شرکت آب و فاضلاب به تناسب جمعیت آنها تعدادی از مشترکین به صورت تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه در مجموع 2822 نفر بود.
به طور خلاصه نتایج به دست آمده نشان داد که میزان رضایتمندی کلی مشترکین در حد متوسط می باشد. بیشترین نارضایتی مشترکین در نحوه برخورد کارکنان شرکت با مردم بوده است و در فرایند خدمات شرکت، سرعت و دقت عمل مأمورین اتفاقات، مأمورین رفع انسداد و گرفتگی فاضلاب و جمع آوری نخاله های و مرمت مکان های حفاری شده نیز نارضایتی هایی در پی داشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):