نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه اطلاعات شغلی و تحصیلی با اضطراب جوانانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
صالحی مومن (همکار طرح)
معصومی راد رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1374

کارفرما: استانداری گیلان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

به طور کلی این طرح معطوف به بررسی و تحقیق در مورد مسائل و معضلاتی است که آینده سازان و سرمایه های گران مایه این مرز و بوم با آن درگیرند یا در آینده نزدیک گریبان گیر آن ها خواهد شد.بیکاری، فقر و به دنبال آن سرخوردگی، یاس، اضطراب، خودکشی و بسیاری دیگر از ضایعات اسفناک اجتماعی که سد راه رشد و تکامل انسانی جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان شده است در این طرح به حیطه تحقیق گذاشته می شود. از آنجا که در این مورد نظام آموزشی در انتقال اطلاعات لازم به مشاغل و رشته های تخصصی و تعلیم و تربیت قشر عظیمی از جامعه گام بر می دارد و بودجه وسیعی از هزینه های دولت را به خود اختصاص داده است، به بررسی میزان موفقیت این نظام آموزشی در انتقال اطلاعات لازم برای شناخت مشاغل و رشته های تخصصی پرداخته آن را با میزان اضطراب پاسخ گویان ارتباط می دهیم. با توجه به مسائل فوق الذکر، بررسی و ارائه راه کارهای مناسب در جهت جلوگیری از شیوع یاس و اضطراب ناشی از عوامل یاد شده، ضروری به نظر می رسد که شیوه تحقیق به صورت میدانی و تکمیل پرسش نامه و مصاحبه و نیز استفاده از آزمون های رایج برای تعیین ارتباط متغیرها باشد.
در این تحقیق برای نمونه 200 نفر از میان دانش آموزان سال سوم و چهارم دبیرستان که در حال تحصیل بوده اند برگزیده شدند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):