نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه مخلوط استاندارد متیل استرهای اسیدهای چرب جهت استفاده در تجزیه روغن ها و نمونه های زیستیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ساخت مخلوط استاندارد اسیدهای چرب جهت استفاده در آزمایشگاه تحقیقاتی جهاددانشگاهی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

تجزیه با تکنیک های کروماتوگرافی نیازمند استانداردهای مواد (موادی شناخته شده با خلوص بالا) جهت شناسائی و اندازه گیری کمی ترکیبات است. در این طرح پژوهشی برای تهیه مخلوط استاندارد اسیدهای چرب، گلیکولیپیدها از منابع گیاهی و یا جانوری با استفاده از محلول پتاسیم هیدروکسید در متانول یا روش استریفیکاسیون اسیدی به متیل استر اسیدهای چرب تبدیل می شوند. پس از جداسازی متیل استرها از مخلوط واکنشگرها (با استخراج مایع ـ مایع به وسیله هپتان نرمال) و خالص سازی (بر اساس تغییر حلال و عبور دادن از ستون سیلیکا)، محصول نهایی با دستگاه کروماتوگراف گازی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله ایGC) ـ(FID  مورد آنالیز قرار گرفت. مخلوط تهیه شده از متیل استر اسیدهای چرب می تواند در شناسایی پیک های اسیدهای چرب در نمونه های مختلف، جهت تحقیقات و یا کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):