نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر عوامل محیطی بر باروری از دیدگاه متخصصین و کارشناسان باروری و ناباروری ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: بهداشت باروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق مبنای تعیین سرفصل های سمینار کشوری عوامل محیطی و ناباروری (7 و 8 اسفند 1381) قرار گرفت و مقاله حاصل از آن نیز در آن سمینار ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به تاثیر عوامل مختلف در کاهش میزان باروری از یک سو و آمار قابل توجه زوج های نابارور (15-10 درصد) از سوی دیگر، آگاهی از دیدگاه شاغلین در زمینه ناباروری در ایران نسبت به اهمیت و شیوع عوامل محیطی ایجاد کننده ناباروری و بهره مندی از نتایج آن در طراحی برنامه های علمی- پژوهشی مناسب اهمیت ویژه ای دارد. همچنین، عدم وجود آمارهای دقیق درباره میزان تاثیر شیوع عوامل محیطی بر باروری در ایران و ضرورت اجرای این طرح به عنوان قدم اول در این زمینه، تاکید می نماید.
هدف: تعیین میزان اهمیت و شیوع عوامل مختلف ایجاد کننده ناباروری از دیدگاه شاغلین در این زمینه در ایران و نهادینه نمودن پرسش در مورد مواجهه بیماران با عوامل محیطی موثر در ایجاد ناباروری در هنگام اخذ شرح بالینی (
HX).
روش: ارسال پرسشنامه به مراکز درمان ناباروری فعال کشور و مراکز آموزشی درمانی دارای بخش های زنان و زایمان و اورولوژی.
نتایج و بحث: در مجموع 369 پرسشنامه تکمیل شده از 12 مرکز درمان ناباروری و 12 مرکز آموزش درمانی دریافت شد که 24.9% میزان تاثیر عوامل محیطی بر باروری را در حد زیاد، 51.1% در حد متوسط 22.7% در حد کم و 1.3% بدون تاثیر دانستند. پر اهمیت ترین و شایع ترین عوامل موثر از دیدگاه شرکت کنندگان در طرح عبارت بودند از:
1- سلاح های شیمیایی 2- مواد رادیواکتیو و تشعشعات 3- مختل کننده های آندوکرین (برحسب اهمیت)
1- سلاح های شیمیایی 2- استرس های محیطی 3- مواد مخدر (برحسب شیوع)
میانگین سابقه فعالیت تخصصی شرکت کنندگان در این پژوهش 7.5 سال بود و 52.5% از متخصصین زنان و زایمان و 58.3% از متخصصین اورولوژی با زوج ناباروری که زمینه اصلی مشکل آنها عوامل محیطی بوده، برخورد داشته اند. در مجموع تنها 5% از کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی با تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه نقش عوامل محیطی در ایجاد ناباروری برخورد داشته اند که این میزان در متخصصین زنان و زایمان 7.7% ودر متخصصین ارولوژی 10% بود.
در مجموع تاکید بر اهمیت تاثیر عوامل محیطی در ایجاد ناباروری از دیدگاه شاغلین در ایران وعدم برخورد ایشان با مطالعات و پژوهش های انجام شده در سطح کشور موید ضرورت برگزاری همایشی در این زمینه جهت جمع آوری فعالیت های انجام شده و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه شناخت، پیشگیری و درمان ناباروری ناشی از عوامل محیطی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):