نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری در میان دانش آموزان دوره ابتدایی استان قم در سال 1385-1386گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
حسینایی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش استان قم

خروجی طرح: 

ارائه نتیجه طرح به کارفرما و تولید نقشه و گزارش گیری


نوع: بنیادی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

دختران و پسران در هیچکدام از اختلالات تفاوت معنادار وجود ندارد. میزان شیوع اختلال خواندن در پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی در استان قم تفاوت معنادار دارد، اما این میزان در اختلال نوشتن و ریاضی معنادار نیست. بین مناطق هفت گانه استان قم در میزان شیوع اختلالات یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی تفاوت معنادار وجود دارد.

-1به دست اندرکاران آموزش هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری (خواندن، نوشتن و ریاضی) در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی استان قم در سال 1385-1386 بود.
برای دستیابی به هدف فوق تعداد 3282 نفر از دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و پنجم مناطق هفت گانه استان قم بر اساس روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. سپس، چک لیست اختلالات یادگیری توسط معلمان برای دانش آموزان کامل شد. پس از آن کسانی که بیشتر از 3 نشانه داشتند مظنون به اختلال یادگیری بودند و آزمون های خواندن و نوشتن محقق ساخته و آزمون های تشخیصی اختلال ریاضی ملک پور (1373) برای پایه های سوم و چهارم و آزمون تشخیصی ریاضی فرامرزی (1375) بر روی آنان اجرا گردید. سپس آزمون هوشی ریون بر روی دانش آموزانی که نمره پایین تر از نقطه برش گرفتند اجرا گردید و وضعیت بینایی و شنوایی آنها از روی پرونده بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. کسانی که نمره هوشی پایین تر از هنجار داشتند و یا از لحاظ بینائی مشکل داشتند، حذف شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان شیوع اختلال خواندن در استان قم 55.1 درصد، اختلال نوشتن 1.34 درصد، اختلال ریاضی 92.2 درصد و میزان شیوع اختلالات یادگیری به طور کلی 5.82 درصد است. بین میزان شیوع اختلالات یادگیری در استان قم با میزان شیوع ذکر شده در TR-IV-DSM تفاوت معنادار وجود دارد و میزان شیوع اختلال خواندن و نوشتن در استان قم پایین تر است، اما میزان شیوع اختلال ریاضی در استان قم بالاتر از TR-IV-DSM است. بین و پرورش این استان جهت برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع برای پیشگیری و درمان این اختلالات اطلاعات مناسب ارائه می دهد.
-2 را به مشاوران و معلمان مدارس استان قم در مورد میزان شیوع این اختلالات اطلاعات لازم می دهد و به آنها هشدار می دهد که در رفتارهای دانش آموزان دقت بیشتری نمایند.
-3 امکان مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش های مشابه در این زمینه را ایجاد می کند.
-4 ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری را بیان نموده و قشر در خطر را معرفی می کند. 

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):