نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید رده جدیدی از سلول های بنیادی جنینی موش از نژادهای C57BL/6 و BALB/cگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: سلول های بنیادی جنینی، سلول هایی پرتوان و مشتق از توده سلولی داخلی بلاستوسیست هستند. اخیرا با توسعه شرایط مناسب کشت برای تمایز این سلول ها به انواع سلول های تخصص یافته، و دستکاری ژنتیکی امکان استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای درمان بیماری ها فراهم شده است. این پژوهش برای تولید رده های جدید سلول های بنیادی جنینی موش برای دستیابی به اهداف مذکور در آینده انجام شد.
مواد و روش ها: بلاستوسیست های 3.5 روزه از موش های نژاد C57BL/6 و BALB/c به دست آمدند و بر فیبروبلاست های جنین موش در محیط کشت مخصوص حاوی 1000iu و 5000iu فاکتور ممانعت کننده لوکمیایی (LIF) کشت شدند. رده های حاصل از نظر کاریوتیپ ساده، نواربندی C، واکنش زنجیره های پلی مراز ژن (SRY-PCR) SRY، آلکالین فسفاتاز، و بیان Oct-4 توسط RT-PCR بررسی شدند.
نتایج: به ترتیب دو و سه رده سلولی بنیادی جنینی از C57BL/6 و BALB/c به دست آمد. دو رده سلولی بنیادی جنینی از نژاد C57BL/6 و با غلظت 1000 iu LIF و 5000 iu به دست آمد و سه رده سلول بنیادی جنینی مشتق از BALB/c تنها با غلظت 5000 iu LIF به دست آمد. اما از مجموع پنج رده حاصل، چهار رده دارای کاریوتیپ طبیعی و یک رده از نژاد BALB/C پلی پلویید بود. نواربندی C و SRY-PCR نشان داد تمام رده ها دارای ژنوتیپ نر (XY) هستند در ضمن تمام رده ها دارای فعالیت آلکالین فسفاتاز بوده و Oct-4 را بیان می کنند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):