برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظرخواهی از نخبگان حوزه، دانشگاه، مطبوعات، هنرمندان در مورد نام گذاری روز 20 فروردین ماه دست یابی به چرخه کامل سوخت هسته ای صلح آمیزگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش دست یابی به پیشنهادها و نظر نخبگان حوزوی، دانشگاهی، مطبوعاتی، سیاسی، ادبی و هنری در شهر مشهد درباره نام مناسب برای روز بیستم فروردین و دلایل ترجیح آن است سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1. نام پیشنهادی نخبگان برای روز ملی بیستم فروردین چیست؟
2. دلایل ترجیح نام پیشنهادی بر سایر نام های احتمالی چیست؟
جامعه آماری پژوهش مورد نظر عبارت اند از کلیه نخبگان شهر مشهد که در عرصه هایی چون حوزه، دانشگاه، مطبوعات، احزاب و دیگر تشکل ها و گروه های اجتماعی حضور دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):