نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از کشور در شیرازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
سروش مریم (مسئول طرح)
گرگی عباس (همکار طرح)
خواجه نوری بیژن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما داده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش جوانان در مورد مهاجرت پرداخته شده است. تحقیق حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. نمونه مورد مطالعه 892 نفر از جوانان شیراز بوده است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات گیدنز، فیش باین و آیزن و نظریه مهاجرتی لی تدوین شده و مدل تجربی تحقیق با استفاده از آنها و تحقیقات تجربی پیشین پیشنهاد گردیده است بر اساس این چارچوب نظری مدلی برای بررسی عوامل موثر بر نگرش نسبت به مهاجرت پیشنهاد گردید و با نرم افزارهای Lisrel و SPSS تحلیل شد. تحلیل مسیر مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار Lisrel نشان می دهد که متغیرهای ارزیابی فایده مهاجرت، جنسیت، هویت اجتماعی و نظر گروه مرجع ( خانواده و دوستان) بطور مستقیم بر نگرش نسبت به مهاجرت تاثیر دارند. متغیرهای میزان استفاده از رسانه ها، سن و سبک زندگی نیز بصورت غیر مستقیم بر متغیر وابسته تاثیر کرده اند. متغیرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و میزان درآمد خانواده از مدل حذف شده اند. نتایج رگرسیونی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی می تواند یکی از متغیرهای توضیح دهنده هویت در نظر گرفته شود. مدل تحقیق در کل توانسته است 49 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند. در پایان پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقق ارایه شده است.جوانان، نگرش نسبت به مهاجرت، هویت، سبک زندگی

 
 
Title:

A Survey of the Factors Effecting on Youth Attitude toward international Migration in ShirazAbstract:

In This research several factors which effect on youth attitude toward migration are studied. Using survey method and questionnaire, 892 respondents were asked. Anthony Giddens structuration Theory, Fishbein and Ajzen attitude theory and Lee migration theory are used to suggest an empirical model. Data are analyzed using SPSS and Lisrel soft wares. Path analysis shows that the assessment of the use of migration, sex, social identity and attitude of reference group (family and friends) have their impact directly and extend of using media, age and lifestyle effect on the attitude toward migration independently. Some variables such as cultural and social capital and income of the family don’t have any contribution in explaining dependent variable. Regression results show that social capital is a variable which have it's effect on social identity. The model can explain %49 of dependent variable's variance. In the end, results are discussed and suggestions offered.Keyword(s): youth, attitude, migration, identity, lifestyle