نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر امواج فراصوت بر تمایز سلول های مزانشیمی (جداشده از مغز استخوان موش) به استخوان در شرایط In vitro و In vivoگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

 ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و 1 مقاله ISI


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

قریب به پنج دهه است که امواج فراصوت اثر خود را بر فرآیند ترمیم و بازسازی انواع مختلف رده های سلولی در محیط های In vivo و In vitro نشان داده اند. این امواج توانایی افزایش توان تکثیر سلول ها، افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی به یون کلسیم، افزایش بیان ژن های مختلف و نیز برانگیزش بیان ژن هایی همانند aggreacan ها.... را دارا هستند. همچنین این امواج توانایی برانگیزش سنتز پروتئین های مختلف درون سلولی مانند  Alp(3 و 2 و 1) دارند.
از طرفی مغز استخوان یک complex بافتی از ترکیبات (MSCs) ،Stroma ،Mesenchymal stem cells ،hematepoietic و...است که قابلیت تمایز بالا به رده های سلولی مختلف از جمله Oseoblast ،fibroblast ها و...را دارند. مطالعات بر روی تمایز سلول های MSCs به استخوان تاکنون بر پایه افزودن مکمل های خاص به محیط Osteogenic (شامل L اسید اسکوربیک، b گلسیروفسفات و دکسامتازون) و فاکتورهای رشد (Growth factors) مختلف موثر بر تسریع فرآیند تمایز آن ها به استخوان بوده است. تاکنون تاثیر امواج فراصوت به عنوان یک کمیت فیزیکی خارجی بر تمایز این رده سلولی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این طرح تحقیقاتی ابتدا سلول های مزانشیمی از مغز استخوان موش جدا شده و به روش Micro mass کشت داده می شوند. سپس تاثیر امواج فراصوت با فرکانس ها، شدت های متفاوت و زمان های تابش متفاوت در دوزهای منفرد و تکراری بر تمایز این رده سلولی مورد بررسی قرار می گیرد. شیوه سنجش تمایز در این طرح سنجش بیان alkaline phosphatae ،calcium assay و روش semi quantitative PCR برای سنجش BMP2 است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):