نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ترکیبات ماده زمینه ای برون سلولی و کشت سه بعدی بر سلول های بنیادی لیمبوسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه پایان نامه دکترا و 1 مقاله ISI


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها یکی از جدیدترین دستاوردهای تحقیقات علوم پایه و بالینی است. کشت سلول های بنیادی لیمبال در محیط آزمایشگاه به منظور استفاده در درمان بیماری های قرنیه چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است. لیکن علیرغم پیشرفت هایی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز این روش نتوانسته است به عنوان یک درمان متداول در کلینیک مطرح شود. یکی از محدودیت های کار این است که هنوز کنامی مناسب به منظور کشت سلول های بنیادی لیمبال در محیط آزمایشگاه معرفی نشده است. با توجه به این ضرورت، مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ماتریکس های برون سلولی و سیستم های هم کشتی مختلف بر سلول های بنیادی لیمبال و در نهایت معرفی کنامی مناسب برای کشت این سلول ها انجام گرفت.
در این مطالعه، قطعات بافتی منطقه لیمبال، بر روی فیلترهای پوشیده شده با ماتریکس های برون سلولی پرده آمنیوتیک انسانی، ماتریژل و کلاژن نوع
I، به صورت هم کشتی با فیبروبلاست های لیمبال انسانی و فیبروبلاست های جنینی موشی کشت داده شدند. بعد از 28 روز، وضعیت کشت های سلولی در گروه های مختلف به روش های ایمنوسیتوشیمی، میکروسکوپ الکترونی انتقالی، فلوسایتومتری، RT-PCR نیمه کمی و تست آپوپتوز مورد بررسی قرار گرفتند.
کلاژن
I به عنوان یکی از اجزای ماتریکس های خارج سلولی نمی تواند به عنوان لیگاندی برای فعال کردن سیگنال های مربوط به بقا این سلول ها مطرح باشد. ترشحات لایه های تغذیه کننده سبب تسهیل روند تشکیل غشاء پایه توسط سلول های بنیادی لیمبال شدند. نوع پاسخ سلول های بنیادی لیمبال به فاکتورهای محلول در محیط تحت تاثیر تعاملاتی بود که این سلول ها با ماتریکس های برون سلولی داشتند. تغییری در وضعیت رشد و بقا سلول ها بر روی ماتریکس کلاژن I در مقایسه با گروه بدون ماتریکس مشاهده نشد لیکن بهترین وضعیت رشد و بیشترین میزان بقا در سلول های کشت شده بر روی ماتریکس پرده آمنیوتیک و ماتریژل گزارش شد. البته بر اساس یکسری یافته ها به نظر می رسید که کشت سلول ها بر روی ماتریکس پرده آمنیوتیک در مقایسه با سایر کشت ها، کشت موفق تری بوده است. به نظر می رسید که سلول ها بر روی پرده آمنیوتیک بیشتر حالت بنیادی خود را حفظ کرده اند.
کشت سلول های بنیادی لیمبال برروی پرده آمنیوتیک انسانی، به صورت هم کشتی با فیبروبلاست های لیمبال در شرایط قطبی که تعریف شد را می توان به عنوان کنامی مناسب به منظور گسترش
ex vivo این سلول ها معرفی کرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):