نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در فروشگاه های مدارس و راهکارهایی برای بهبود استفاده از مواد خوراکی مفید و سالمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
فروغ زاده سیمین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما
تدوین مقاله جهت انتشار در نشریه علمی پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این تحقیق میزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در فروشگاه های مدارس و چگونگی کم و کیف مصرف مواد خوراکی در مدرسه مطالعه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان پایه آخر مقاطع سه گانه در شهرهای بجنورد، اسفراین، شیروان بوده است که به شیوه خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب، تعداد 490 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.
نتایج نشان داد که نیمی از دانش آموزان (54 درصد) در مدت حضور روزانه در مدرسه، تنها یک بار به بوفه مدرسه مراجعه می کنند و خوراکی می خرند. نزدیک به 20 درصد نیز هرگز از بوفه خریدی نداشته اند. در میان دانش آموزانی که خرید می کنند، نیمی از آنها (52 درصد) عمده ترین دلیل خرید خور اکی را از بوفه مدرسه، رفع گرسنگی اعلام کرده اند و عمده ترین دلیل عدم خرید دانش آموزانی که از بوفه خریدی ندارند، (32 درصد) تنوع کم محصولات بوده است. بیشتر قریب به اتفاق دانش آموزان (56.8 درصد) در حد متوسطی از خوراکی های موجود در مدرسه خرید می کنند. از طرف دیگر نسبت دانش آموزانی که به میزان اندکی از بوفه خرید می کنند (31.5 درصد) حدودا سه برابر دانش آموزانی است که به میزان زیادی از بوفه خرید می کنند (11.7 درصد). در زمینه نوع مواد خوراکی خریداری شده نیز این نتیجه به دست آمد که بیشتر دانش آموزان (75.30 درصد) از بوفه مدرسه کیک می خرند. پس از آن خرید آب میوه در بین دانش آموزان (33.26) در اولویت دوم قرار گرفته است و درنهایت 22.24 درصد دانش آموزان اظهار داشته اندکه از بوفه مدرسه بیسکویت می خرند. نتایج نشان داد که بیشتر دانش آموزان (57.1 درصد) از فروشگاه مدرسه صرفا مواد خوراکی مجاز می خرند. در مقابل دانش آموزانی که صرفا مواد خوراکی غیرمجاز از فروشگاه مدرسه می خرند 10.4 در صدکل دانش آموزان را تشکیل می دهند. این اطلاعات بیانگر آن است که 16.3 درصد از دانش آموزان نیز به نسبت مساوی مواد مجاز و غیرمجاز از فروشگاه مدرسه می خرند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):