نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دقت جداسازی اسپرم های موش حاصل از شیب غلظت Puresperm در تعیین جنسیت جنین های موش به دست آمده از روش فوقگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان استفاده شده و مقالاتی از آن تهیه و در کنگره های مختلف ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

جنسیت در پستاندران به واسطه وجود و عدم وجود ژن SRY روی کروموزم جنسی Y تعیین می شود.بنابراین، روشی که بتواند باعث جداسازی اسپرم های حامل X,Y شود و همچنین روشی که بتواند ژن SRY را روی کروموزم Y شناسایی نماید، می تواند راهی برای انتخاب جنسیت باشد. این مساله از آنجا حائز اهمیت است که بیماری های وابسته به X روی کروموزوم Y آلل (allel) متقابل ندارند، لذا این بیماری ها در جنس مذکر شایع تر است، بر اساس این نظریه سعی بر این است با جداسازی اسپرم های Y و X و لقاح آزمایشگاهی بتوان به جنسیت مطلوب رسید تا با این روش میزان جنین های دارای بیماری های وابسته به X کاهش یابد و جنین های مذکر حامل این بیماری ها حذف شوند. به این منظور یک شیب غلظتی 8 لایه ای از 35% الی 84% با اختلاف 7% محیط جداکننده Puresperm تهیه شد و پس از قراردادن Semen بر روی اولین لایه سانتریفیوژ صورت گرفت.اسپرم های موجود در دو لایه 35% و 84% برای انجام لقاح آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند. از آنجا که اسپرم های حامل X دارای دانسیته بیشتری نسبت به اسپرم حامل Y بودند، بیشتر در لایه 84% (تحتانی) قرار می گرفتند. بنابراین، انتظار می رفت درصد جنین های مونث بدست آمده از اسپرم های این لایه بیشتر باشد و با استفاده از روش Multiplex PCR جنسیت جنین های به دست آمده از این لایه بررسی شدند، نشان داده شد که 80% جنین ها مونث بودند و با تست X2 (p=0.0415) را نشان دادند که از لحاظ آماری معنی دار بود.با توجه به نتایج فوق، این روش می تواند قبل از PGD برای بالا بردن درصد نوزادان دختر کاربرد داشته باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):