نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی داروی برم هگزین در درمان سندرم تنفسی طیور گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
کلیدری غلامعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: شرکت داملران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سویه های تجاری جوجه گوشتی برای بالفعل نمودن ظرفیت ژنتیکی بالقوه خود در تولید گوشت فراوان نیازمند محیطی ایده آل از نظر اکسیژن، رطوبت، دما و تهویه همچنین اقدامات قرنطینه ای و برنامه های پیشگیری از بیماری ها با استفاده از واکسیناسیون و اجرای استانداردهای بهداشتی مناسب است.
حضور عوامل ویروسی نظیر رئوویروس ها، آدنوویرس ها و همچنین مایکوتوکسین ها سیستم دفاعی بدن را مختل نموده و به دنبال آن عوامل عفونی اولیه و ثانویه از قبیل ویروس های NDV, IBV, AIV و عوامل باکتریایی از جمله مایکوپلاسماها و E.coli سندرم تنفسی پیچیده ای را موجب می گردند. در بررسی حاضر تاثیر داروی برم هگزین به همراه آنتی بیوتیک در درمان سندرم تنفسی طیور گوشتی ارزیابی شد. در این مطالعه یک فارم پرورش طیور گوشتی انتخاب و سالن آن به دو قسمت مساوی به طوری که وضعیت در دو قسمت سالن یکسان باشد تقسیم شد. در شروع بیماری تنفسی از یک آنتی بیوتیک رایج برای درمان استفاده شد. دریک طرف سالن به همراه آنتی بیوتیک از داروی برم هگزین طبق توصیه کارخانه استفاده شد و در طرف دیگر فقط از آنتی بیوتیک به تنهائی استفاده گردید.
نتیجه اینکه محلول خوراکی برم هگزین تحت مطالعه در درمان سندرم تنفسی جوجه های گوشتی، اثربخشی لازم را داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):