برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی راه های انطباق وقف با نیازهای روز جامعهگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما


 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی میزان هر کدام از نوع موقوفات موجود و اهداف مصرفی ناشی از درآمد رقابت آنها، بررسی میزان انطباق اهداف مصرفی موقوفات با نیازهای ضروری جامعه و شناسایی نیازهایی که برای رفع آنها منابع خاصی تعیین نشده یا این که منابع تعیین شده برای رفع آنها کفایت نمی کند صورت گرفته است.
برای این منظور وقف نامه های موجود در اداره کل موقوفات و امور خیریه استان خراسان رضوی بر حسب موارد مصرف موقوفات آنها یا نوع مصرف در آمد رقبا آنها تحلیل محتوا و مقوله بندی شد. سپس با بررسی برنامه چهارم توسعه و مطالعات جانبی دیگر نیازهای روز جامعه ایران مشخص شده، راهکارهایی برای رفع آن نیازها پیشنهاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):