نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثر بخشی آماده سازی شغلی و مهارت های کسب و کار بر توانمندسازی زنان جویای کار استان تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: کسب و کار

پژوهشگران: 
حسینیان سیمین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش های آماده سازی شغلی و مهارت های کسب و کار بر توانمندسازی زنان جویای کار استان تهران انجام شده است. با توجه به اینکه توانمندسازی یکی از مهمترین ویژگی هایی است که می تواند بر اشتغالزایی، موثر واقع شود، تحقیق حاضر در این راستا صورت گرفته است و با ارائه آموزش های آماده سازی شغلی و مهارت های کسب و کار درصدد است تا اثرات آن را در توانمندسازی زنان جویای کار استان تعیین نماید.
شناسایی ویژگی های دموگرافیکی زنان جویای کار استان تهران، شناسایی سطح نیاز زنان جویای کار استان تهران به برنامه آموزش آماده سازی شغلی، شناسایی سطح نیاز زنان جویای کار استان تهران به برنامه آموزش مهارت های کسب و کار، بررسی اثر بخشی آموزش و آماده سازی شغلی بر توانمندسازی زنان جویای کار استان تهران از اهداف طرح می باشند.
روش تحقیق جامعه آماری نمونه و روش نمونه گیری برنامه آموزشی ابزار اندازه گیری پرسشنامه اطلاعات فردی و شغلی روش های آماری از مراحل اجرایی طرح بودند.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی آموزش های آماده سازی شغلی و مهارت های کسب و کار بر توانمندسازی زنان جویای کار می پردازد و با توجه به اینکه توانمندسازی یکی از مهمترین ویژگی هایی است که می تواند بر اشتغالزایی موثر واقع شود از این رو تحقیق حاضر نیز در این راستا صورت گرفته و با آموزش های آماده سازی شغلی و مهارت های کسب و کار درصدد است تا اثرات آن را در توانمندسازی زنان جویای کار تعیین نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):